Adatkezelési tájékoztató

 

A www.tervezemazeletem.hu weboldalon történő adatkezelésről

Érvényes: 2020.11.02-től visszavonásig – letölthető változat

Jelen tájékoztató célja, hogy az Érintett az Adatkezelő adatkezelési tevékenységét átlássa és az ezzel

kapcsolatban biztosított jogai világosan érthetőek legyenek számára.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

1. Személyes adat: személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek.

2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

3. Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

4. Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

5. Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

6. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki/amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

7. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik félnek minősül-e.

8. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

9. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatkezelő

Adatkezelő neve: Kovács Hajnalka

Adatkezelő elérhetősége: 9090 Pannonhalma, Árpád utca 19.

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kötelezett.

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelés:

Az Érintett beazonosítása, kapcsolatfelvétel az

Érintettel

Az Érintett

hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1)

bek. a) pont.

Az Érintett neve, Érintett email

címe, érintett

telefonszáma, Érintett

címe, Érintett közösségi

média profilja (a

kapcsolatfelvétel és

kapcsolattartás módjától

függően)

A kapcsolat időtartamáig.

Az adásvétellel kapcsolatos

adatkezelés: A Vevő

beazonosítása, a

megrendelt termék

kiszállítása, kapcsolattartás

a vevővel.

Szerződéses

kötelezettség

teljesítése GDPR 6.

cikk (1) bek. b)

pont.

Az adásvétel

lebonyolításához

szükséges adatok,

jellemzően Vevő neve,

Vevő e-mailcíme, Vevő

telefonszáma, Vevő

közösségi média profilja,

Vevő szállítási címe,

amennyiben a termék

kiszállítását kéri (ország,

megye, irányítószám,

település, utca, házszám,

épület, emelet, ajtó)

A megrendelés elküldésével

létrejött szerződés

megkötésétől számított 5 év /a

Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvény („Ptk.”)

6.22. § (1)/, tekintettel arra,

hogy a polgári jogi követelések

5 év alatt évülnek el.

Számlázási tevékenység:

Számla szabályszerű

kiállítása, számviteli

bizonylatok megőrzése

Jogi kötelezettség

teljesítése GDPR 6.

cikk (1) bek. c)

pont.

Számlázási név,

számlázási cím, nem

magánszemély érintett

esetén adószám, emailcím

(e-számla esetén,

vagy ha a számlát emailben

küldik), vételár, a

teljesítés napja

A számviteli bizonylat kiállítását

követő 8 évig /a számvitelről

szóló 2000. évi C. törvény

(Számv. tv.)166. § (6) bekezdés

figyelemmel az Sztv. 169. § (1)

bekezdésére/

Szállítással kapcsolatos

adatkezelés: A Vevőrészére

a megrendelttermék

átadása

Szerződéses

kötelezettség

teljesítése GDPR 6.

cikk (1) bek. b)pont.

Szállítási név, szállítási

cím, amennyiben a címzett

által igényelt szállítási

módhoz szükséges: e-mail

cím, telefonszám

A megrendelés elküldésével

létrejött szerződésmegkötésétől

számított 5 év, /aPolgári

Törvénykönyvről szóló2013. évi

V. törvény („Ptk.”)6.22. § (1)/,

tekintettel arra,hogy a polgári

jogi követelések5 év alatt

évülnek el.

A Vevővel történő

kapcsolattartás:

Adásvétellel kapcsolatos

tájékoztatás és a jövőben

elérhető ajánlatokról szóló

tájékoztatás

Jogos érdek GDPR

6. cikk (1) bek. f)

pont.

Vevő kapcsolattartás

céljára megadott adatai

A Vevővel kötött szerződés

fennállásáig vagy az általános

marketing üzenetek, promóciós

ajánlatok, kuponok,

rendezvénymeghívók

küldésének az érintett általi

megtiltásáig, azaz a GDPR 21.

cikk (2)-(3) szerinti tiltakozási

jog gyakorlásáig. (Amelyik

korábbi.)

A Megrendelővel/Vevővel

történő kapcsolattartás:

Adásvétellel kapcsolatos

tájékoztatás és a jövőben

elérhető ajánlatokról szóló

tájékoztatás

Jogos érdek GDPR

6. cikk (1) bek. f)

pont.

Megrendelő/Vevő

kapcsolattartás céljára

megadott adatai

A Megrendelővel/Vevővel kötött

szerződés fennállásáig vagy az

általános marketing üzenetek,

promóciós ajánlatok, kuponok,

rendezvénymeghívók

küldésének az érintett általi

megtiltásáig, azaz a GDPR 21.

cikk (2)-(3) szerinti tiltakozási

jog gyakorlásáig. (Amelyik

korábbi.)

Hírlevél küldése:

Tartalommarketing,

promóciós ajánlatok

kuponok,

rendezvénymeghívók

küldése

Érintett

hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1)

bek. a) pont.

Feliratkozó neve, e-mail

címe

Érintett törlési kérelméig

Nyereményjátékon történő

részvétel

A márka népszerűsítése,

nyertes előnyhöz juttatása,

nyeremény kézbesítése.

Érintett

hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1)

bek. a) pont. (Az

érintett a

hozzájárulását

bármikor, feltétel

nélkül

visszavonhatja.)

Nyereményjáték

szabályzatban rögzített

adatok. (Jellemzően név, email

cím, közösségi média

nyilvános profil.

Nyeremény kézbesítése

estén postázási adatok.)

Nyereményjáték szabályzatban

rögzített időpontig. (Jellemzően

a nyereményjáték végéig,

nyeremény kézbesítésének

időpontjáig.)

Közösségépítés közösségi

média felületeken

Érintett

hozzájárulásaGDPR

6. cikk (1)bek. a)

pont. (Azérintett a

hozzájárulását

bármikor, feltétel

nélkül

visszavonhatja.)

Érintett nyilvános

profiladatai

Érintett leiratkozásáig

I. CÍMZETTEK (TOVÁBBI ADATKEZELŐK ÉS ADATFELDOLGOZÓK)

Adatkezelő egyes feladatok ellátása érdekében külső Adatfeldolgozókat (Címzetteket) vesz igénybe.

TÁRHELY SZOLGÁLTATÁS (A weboldal működésének biztosítása, a weboldal használata közben keletkezett adatok tárolása)

Adatfeldolgozó: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241., e-mail cím: support@tarhely.eu)

Adatfeldolgozó igénybe vételére a weboldal elérhetővé tételéhez, megfelelő működtetése érdekében van szükség.

Az adatfeldolgozó az adatok tárolását végzi. Az adattárolás helye az adatfeldolgozó szervere.

FIZETÉS ÁTUTALÁSSAL (A vételár kiegyenlítésénél)

Adatfeldolgozó: CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., telefonszám: +(06-1) 423-1112, e-mail cím: adatvédelem@cib.hu)

Adatfeldolgozó igénybevételére azért kerül sor, mert átutalás esetén a fizetendő összeget adatkezelő adatfeldolgozónál vezetett bankszámlaszámára utalva kell megfizetni.

Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg: 1. bankszámla tulajdonos neve 2. bankszámlaszám 3. számlavezető bank adatai

FIZETÉS BANKKÁRTYÁVAL (A megrendelt szolgáltatás vételárának bankkártyás kiegyenlítése)

Adatfeldolgozó: CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., telefonszám: +(06-1) 423-1112, e-mail cím: adatvédelem@cib.hu)

Adatfeldolgozó: Stripe, Inc. (székhely: 354 Oyster Point Blvd South San Francisco, CA, 94080-1912 United States, www.stripe.com)

Adatfeldolgozó igénybevételére azért kerül sor, hogy a megrendelt termék/szolgáltatás árát bankkártyával is ki lehessen egyenlíteni.

Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg: A Szolgáltatás bankkártyás fizetési funkciója igénybevétele során a Vevő Kártya adatait, így a Kártyán szereplő nevet, kártyaszámot, lejárati dátumot, kártyakibocsátó bank nevét és CVC/CVV biztonsági kódot ad meg az erre szolgáló online felületen. A kártyaadatokhoz a kereskedő nem fér hozzá.

SZÁLLÍTÁS (A megrendelt termék kiszállítása)

Adatfeldolgozó: Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., postacím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., telefonszám: +06-1-767-8282, e-mail cím: adatvedelem@posta.hu)

Adatfeldolgozó: COParcel Kft. (székhely: 2645 Nagyoroszi, Kertész utca 36. 3. em. 2., telefonszám: +36 20 249 3034, e-mail cím: hello@coparcel.hu, webhely: coparcel.hu)

Adatfeldolgozó: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (postacíme: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; telefonszám: +3620/890-0660, webhely: https://gls-group.com/HU/hu)

Adatfeldolgozó: Packeta Hungary Kft (székhely: 1044 Budapest, Ezred u. 1-3 B2/11, telefonszám: +36 1 400 8806, e-mail cím: info@packeta.hu, webhely: packeta.hu)

Adatfeldolgozó igénybe vételére a megrendelt termék házhoz vagy csomagpontra történő kiszállítása érdekében került sor. Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg: 1. címzett neve 2. címzett címe 3. címzett telefonszáma 4. Címzett e-mail címe 5. egyéb megrendelés beazonosítást segítő azonosító szám vagy jel.

SZÁMLÁZÁSI SZOLGÁLTATÁS (Számla szabályszerű kiállítása)

Adatfeldolgozó: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) (székhely: Elérhetőség:1031 Budapest, Záhony utca 7., e-mail cím: dpo@kboss.hu)

Adatfeldolgozó igénybevételére a számla szabályszerű kiállításának és NAV felé történő továbbításának érdekében kerül sor. Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg: számlázási név, lakcím/székhely, adószám, e-mail-cím (amennyiben az a számlán szerepel)

KÖNYVELÉSI SZOLGÁLTATÁS (Számla szabályszerű kiállításának ellenőrzése, számviteli bizonylatok megőrzése)

Adatfeldolgozó: Gajdos & Gajdos Consulting Kft. (székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt., webhely: https://gajdosbettikonyvelo.hu/)

Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbiakban érhető el: https://gajdosbettikonyvelo.hu/adatkezelesitajekoztato/

Az Adatfeldolgozó igénybevételére a számla szabályszerű kiállításának ellenőrzése és a számviteli bizonylatok megőrzése miatt kerül sor.

Az Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg: Számlázási név, lakcím/székhely, adószám, e-mailcím

(amennyiben az a számlán szerepel).

E-MAILEK FOGADÁSA, KÜLDÉSE

Adatfeldolgozó: az adatkezelő tárhelyszolgáltatója

Az Adatfeldolgozó a levelezéshez és abban szereplő adatokhoz való hozzáférés érdekében kerül igénybe vételre.

ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ

Adatfeldolgozó: Messenger (Facebook) Meta Platforms Inc. (székhely: Menlo Park, California, USA)

Adatfeldolgozó: Instagram üzenet Meta Platforms Inc. (székhely: Menlo Park, California, USA)

Az Az Adatfeldolgozó igénybe vételére videóhívás, üzenetküldés érdekében kerül sor. Az üzenetküldés során

adatközlő a nevén kívül egyéb, általa önkéntesen, eseti jelleggel megadott személyes adathoz is juthat.

HÍRLEVELEK KÜLDÉSE

Adatfeldolgozó: UAB “MailerLite” (J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania)

Az Adatfeldolgozó az alábbi adatokhoz fér hozzá: feliratkozó neve, feliratkozó e-mail címe.

KÖZÖSSÉGI OLDALAKON VALÓ MEGJELENÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

Adatfeldolgozó: Facebook Meta Platforms Inc. (székhely: Menlo Park, California, USA )

Adatfeldolgozó: Instagram Meta Platforms Inc. (székhely: Menlo Park, California, USA)

Adatfeldolgozó: TikTok Technology Limited (székhely: 10. Earlsfort Terrace Dublin, D02 T380 Ireland)

Adatfeldolgozó: Pinterest Inc. (székhely: San Francisco CA USA)

Az Adatfeldolgozó igénybe vételére az adatközlő nyilvános profiljához, – így a nyilvánosan megadott nevéhez és

egyéb adataihoz – nyilvánosan tett kommentjéhez, megosztásaihoz és egy egyéb reakcióihoz való hozzáférés,

továbbá a közösségi oldalon keresztül történő üzenetküldés érdekében kerül sor. A közösségi oldalon keresztül

történő üzenetküldés során adatközlő a nevén kívül egyéb, általa önkéntesen, eseti jelleggel megadott személyes

adathoz is közölhet.

MEGRENDELÉSEK AUTOMATIZÁLÁSA

Adatfeldolgozó: Netlight Consulting Kft. (1148 Budapest, Bánki Donát utca 12/b, e-mail cím: netlight@netlight.hu, webhely: salesform.hu)

Adatfeldolgozó: SalesAutopilot Kft. (1016 Budapest, Zsolt utca 6/A., V. em. 1., webhely: salesautopilot.hu)

Adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg:

Vevő neve, Vevő e-mailcíme, Vevő telefonszáma, Vevő számlázási címe és Vevő szállítási címe, amennyiben a

termék kiszállítását kéri (ország, megye, irányítószám, település, utca, házszám, épület, emelet, ajtó)

II. ADATTOVÁBBÍTÁS MEGVALÓSULÁSA HARMADIK ORSZÁGBA:

A harmadik országba tartozó adatfeldolgozó(k) cégek szerepelnek az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti

megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján

felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli,

harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az

oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való

megfelelést.

III. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFLIALKOTÁS

az oldalon nem történik.

IV. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK:

Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy azok a GDPR és az adatkezelésre

vonatkozó egyéb jogszabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét.

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési

intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és

titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat kockázattal arányos

intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,

törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az érintett személyes

adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos

védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal védi.

V. AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza

(különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Érintett az adatairól bármikor

tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,

egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb

rendelkezéseket.

Az Adatkezelő különösen az alábbiakra hívja fel az Érintett figyelmét:

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az

Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem

kezelheti tovább, kivéve, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok

kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre

vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen

üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

1.) TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG:

Amennyiben az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatot kezel, az Adatkezelő köteles Érintettnek

tájékoztatást nyújtani – az Érintett erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, az

adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés

esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól

és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá,

amennyiben nem Érintett az adatok forrása, úgy a személyes adatok forrásáról és az érintett személyes adatok

kategóriáiról, amennyiben Érintett még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Az Adatkezelő ezt a

tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Érintett rendelkezésre bocsátásával adja meg.

2.) HOZZÁFÉRÉSI JOG:

Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak

kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz

és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az

érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az

érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát),

továbbá az adatok nem Érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Érintett kérése

esetén az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére

bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű

mértékű díjat számíthat fel. Ha Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben

használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Érintett másként kéri. A másolat

igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.

3.) HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG:

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4.) TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG:

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó

személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat

indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő

köteles törölni az Érintett kérésére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból

a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Érintett az adatkezelés alapját képező

hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen

kezelték; avagy Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a

személyes adatokat az Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség

teljesítéséhez törölni kell. A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges: a) a

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok

kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.) AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG:

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely

lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának

korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg

megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival

szemben. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével

csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos

közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés Érintett által kért korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő

Érintettet előzetesen tájékoztatja.

6.) TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG:

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az

Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem

kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok

kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre

vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen

üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

VI. PANASZTÉTELI JOG:

Érintett jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál

(Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági

jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei (Cím: 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11, levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Weboldal: http://naih.hu/)

VII. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:

Adatkezelő egyebekben tájékoztatja az érintetteket, hogy a honlapon cookie-kat, más néven sütiket használ. A sütik olyan file-ok, amelyek információt tárolnak az érintett webes böngészőjében. A süti a webszerver és a felhasználó böngészője közötti információcsere eszköze. A sütik által küldött információk segítségével az internetböngészők könnyebben felismerhetők, így a felhasználók releváns és személyre szabott tartalmat kapnak. A sütik kényelmesebbé teszik a böngészést. A sütik segítségével a weboldalak üzemeltetői anonim statisztikákat is

készíthetnek az oldallátogatók szokásairól. A legtöbb süti nem tartalmaz személyes információkat, segítségével

nem azonosíthatók a felhasználók. A tárolt adatok a kényelmesebb böngészésért szükségesek. A honlapok az

alábbi fajtájú sütiket használhatják: Ideiglenes sütik, melyek addig maradnak az érintett eszközén, amíg el nem

hagyja weboldalt. Állandó sütik, melyek az érintett webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy

egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat Érintett nem törli.

Harmadik féltől származó sütik, melyeket harmadik fél helyez el az érintettnél. (pl. Google Analitycs). Ezek abban

az esetben kerülnek a böngészőjében elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által

nyújtott szolgáltatásokat.

A sütik az alábbiak szerint is csoportosíthatók:

a) Elengedhetetlen munkamenet sütik: Használatuk elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a

weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

b.) Analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik: Ezek segítenek abban, hogy Adatkezelő megkülönböztethesse a

weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a honlapon. Nem gyűjtenek

érintettet azonosítani képes információkat, hiszen az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.

c.) Funkcionális sütik: E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen

eszközzel nyitotta meg érintett a honlapot, vagy az általa korábban megadott, és tárolni kért adatait. Ezek a sütik

nem követik nyomon az érintett más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban

lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket érintett megosztott.

d.) Célzott vagy reklám sütik: Ezek segítségével a honlap az érintett érdeklődési körének leginkább megfelelő

információt tud nyújtani. Ehhez az érintett kifejezett belegyezése szükséges, hiszen ezek a sütik részletes

információkat gyűjtenek böngészési szokásairól. Jelen honlap az IP címet, a látogatás időpontját, a látogatott

oldalt, a látogató országát, a böngésző verziószámát és az operációs rendszer típusát rögzíti analitikai és

biztonsági okokból kifolyólag. Erre a jogos érdekek érvényesítése, megfelelő színvonalú szolgáltatásnyújtás

érdekében, illetve analitikai okokból van szükség.

Adatkezelő a sütiket az Eker tv., az Info tv. és a GDPR előírásainak megfelelően használja.

Azon honlapoknak, – így az Adatkezelő által üzemeltetett weblapnak – melyek az Európai Unión belül működnek, a sütik használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük. A sütiket a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a sütik elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző értesítést küldjön a felhasználónak, amikor sütit küld az eszközre.

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy e fájlok letiltása vagy korlátozása ronthatja a böngészési élményt, valamint

hiba jelentkezhet a weboldal funkcionalitásában is. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy

Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállítások érdekében

Adatkezelő kéri, hogy érintett használja keresője “Segítség” vagy „Súgó” menüjét, illetve kattintson az alábbi,

esetében releváns linkre:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internetexplorer-delete-managecookies

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-yourprivacy/cookies

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torleseszamito

A honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. webelemző szolgáltatása. A Google

Analytics úgynevezett cookie-kat, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik

Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. Az anonim Google Analitika sütik kikapcsolásához

egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Érintettre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további

információkat az alábbi linkeken talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

https://policies.google.com/technologies?hl=hu

A honlap a Hotjar alkalmazást használja, mely a Hotjar Ltd. webelemző szolgáltatása. A Hotjar tiszteletben tartja a

generikus „Ne kövesse nyomon” fejléceket. Ez azt jelenti, hogy az Ön böngészője megmondhatja a szkriptjének,

hogy ne gyűjtse az Ön adatait. Ez a beállítás elérhető minden nagyobb böngészőben. Itt találja a Hotjar

leiratkozással kapcsolatos információkat. Összegyűjtött személyes adatok: Sütik és használati adatok. A

feldolgozás helye: Málta – Adatvédelmi irányelvek – Leiratkozás.

A honlap Facebook Pixelt használ, mely a Facebook Inc. elemző szolgáltatása a Facebook hirdetések

konverziókövetésére. A Facebook Pixel nyomon követi azokat a konverziókat, amelyeket a Facebook, az Instagram és a Közönséghálózat hirdetéseihez lehet hozzárendelni. Összegyűjtött személyes adatok: Sütik és használati adatok.

IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK:

Az adatkezelési tájékoztató elkészítésénél az alábbi jogszabályokat vettük különös tekintettel figyelembe:

Az Európai Parlement és a Tanács 2016/679 Rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényt („Infotv.)

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

(Grtv.)

a számvitelről 2000. évi C. törvény (Számv.tv.)

A tájékoztató összeállításánál figyelembe vettük továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásait.

Az aktuális és részletes cookie nyilatkozatot az alábbi linken éri el:

https://tervezemazeletem.hu/cookie-nyilatkozat/